MSM

MSM یک ماده لغزشی ثبت شده برای استفاده در نئوپرن های سازه ای می باشد که دارای کاربری برجسته است. با توجه به مطالب مذکور، تأکید بر این نکته ضروری است که در مقایسه با تفلون، طول عمر این ماده بسیار زیاد است، همچنین دو برابر آن فشار تحمل می کند و در نتیجه کمترین ابعاد ممکن را به خود اختصاص داده ونیز کمترین مقاومت لغزشی را از خود نشان می دهد.