اندازه گیری نیرو در کابل (Cable force measurement)

اندازه گیری نیرو های کابلی در شرکت Maurer تعیین کننده نیروهای محوری در کابل های گیردار شده،   می باشد. هنگامی که کابل با میراگرهای انطباقی کابل شرکت Maurer تجهیز شود، سنجش نیروی کابل ها می تواند با کنترل سیستم همراه شود. این سیگنال ها به صورت محلی تقویت شده، تبدیل و ضبط می گردد و   می تواند از طریق گوشی، مردم و یا اینترنت ارسال شود.