نصب و راه اندازی(Installation and set up)

شرکت هوپاد سازه برازمان جهت حصول برترین کیفیت عملکردی، خدمات نصب و راه اندازی کلیه محصولات خود را با حضور گروههای اجرایی آموزش دیده و ماهر، تحت نظر سوپروایزرهای آلمانی، در دستور کار دارد. نصب این تجیزات تحت نظر متخصصین این حوزه، عملکردی مطمئن و دوام مناسب را به ارمغان خواهد آورد.