مونیتورینگ (Monitoring)

محصولات Maurer بر مبنای "نیرو در حرکت" تولید می شوند. برای پیگیری مداوم تمام تغییرات و از شرایط ناشی از آن در سازه، شرکت Maurer به توسعه سیستم کنترل مدولار برای اندازه گیری، ثبت و ضبط الکترونیکی مرکزی و تعیین تغییر شکل ها و نیروهای تکیه گاهی از راه دور می پردازد.