بازرسی های ادواری(Periodic inspection)

در راستای حصول اطمینان از عملکرد صحیح سیستم های تولید شده و نیز کنترل آسیب های وارده احتمالی به آن، جهت تدوین نحوه اعمال روش های نگهداری، بازرسی های فنی در ادوار 5 ساله توسط متخصصین این شرکت و ناظران آلمانی بر آن ها انجام می پذیرد.