قطعات فولادی ساختمانی (steel structure)

فعالیت اصلی ما در این بخش شامل برنامه ریزی و تولید:

- سازه های خاص

- ساختار بلند مرتبه برجی

- دود کش فولادی